Accueil - Plan - -                       
HYMNE NATIONAL DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIEԽօսքերը Paroles en phonétique TraductionԱհա՝ եղբայր, քեզ մի դրօշ Aha, yeghpayr, kez mi drosh, Voici, frère, un drapeau pour toi,
Որ իմ ձեռքով գործեցի Vor im dzerkov gortsetsi, Que j'ai fait de mes mains
Գիշերները ես քուն չեղայ, Gishernere yes koon tcheghah, Les nuits où je ne dormais pas,
Արտասուքով լուացի: Artasukov lvatsi. Je l'ai lavé de mes larmes.


Նայիր նրան երեք գոյնով, Nayir nran yerek guynov, Regarde-le, tricolore,
Նուիրական մէր նշան Nvirakan mer nshan, Notre symbole sacré,
Թող փողփողի թշնամու դէմ, Togh poghpoghi tshnamu dem, Qu'il flamboie face à l'ennemi,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան: Togh misht pandsah Hayastan. Que l'Arménie soit toujours glorieuse.


Ամենայն տեղ մահը մի է Amenayn tegh mah‘e mi eh, La mort est partout la même,
Մարդ մի անգամ պիտ՚ մեռնի, Mard mi angam pit merni, Chacun ne meurt qu'une fois,
Բայց երանի՚ որ իւր ազգի Bayts yerani ovr yur azgi Mais bienheureux est celui
Ազատութեան կը զոհուի: Azatutyan ke zohvi. Qui est sacrifié pour la liberté

Ecouter l'hymne netional de la République d'Arménie
Ասքան չարիք թէ մոռանան մեր որդիք, թող ողջ աշխարհ կարդայ հայուն նախատինք:AHA © 2020 ԱՀԱ